عصب حنجره ای خارجی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
ریشه فوقانی قوس گردنی(C1)
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

ریشه تحتانی قوس گردنی


Inferior branch of ansa cervicalis(C2-C3):
It originates from C2,C3 and branches to the inferior belly of the omohyoid muscle, lower parts of the sternothyroid and sternohyoid muscles

:ریشه تحتانی قوس گردنی
از دومین و سومین عصب گردنی منشا می گیرد و شاخه هایی به بطن تحتانی عضله اموهایوئید و قسمت تحتانی عضلات استرنوتیروئید و استرنوهیوئید می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *