عصب حنجره ای فوقانی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب حنجره ای خارجی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب حنجره ای داخلیInternal laryngeal nerve :
It forms from the division of the superior laryngeal nerve into external and internal laryngeal branches at the level of the hyoid bone.It descends to the thyrohyoid membrane, piercing it in company with the superior laryngeal artery, and is distributed to the mucous membrane of the larynxas far down as the vocal folds

:عصب حنجره ای داخلی
این عصب از تقسیم عصب حنجره ای فوقانی به حنجره ای داخلی و حنجره ای خارجی تشکیل می شود. این عصب تا غشای تیروهیوئید نزول می کند و به همراه شریان حنجره ای فوقانی آن را سوراخ می کند و حس مخاط حنجره در بالای طناب های صوتی را تامین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *