شکاف واسطه ای (بینابینی)
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
برجستگی میانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

کولیکولوس صورتی


Facial colliculus:

Is an elevation on the floor of the fourth ventricle and is not formed by the facial nerve nucleus, but by the fibers of the facial nerve arching backwards around the abducens nerve (CN VI) nucleus

:کولیکولوس صورتی

یک برآمدگی در کف بطن چهارم است و توسط هسته عصب صورتی تشکیل نشده بلکه توسط الیاف عصب صورتی که به طرف عقب رفته و هسته عصب ابدوسنس را دور می زنند، تشکیل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *