مفصل ساکروایلیاک
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
عضله سرینی متوسط
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

عضله سرینی بزرگ
Gluteus maximus muscle :

: عضله سرینی بزرگ

Origin: Lateroposterior surface of sacrum and coccyx, Gluteal surface of ilium (behind posterior gluteal line), Thoracolumbar fascia , Sacrotuberous ligament

مبدا: سطح خارجی خلفی استخوان خاجی و دنبالچه، سطح گلوتئال ایلیوم (پشت خط گلوتئال خلفی) ، فاسیای توراکولومبار، رباط ساکروتوبروس

Insertion: Iliotibial tract and the gluteal tuberosity of the femur

انتها: نوار ایلیوتیبیال و برجستگی گلوتئال استخوان ران

Innervation: Inferior gluteal nerve

عصب دهی: عصب گلوتئال تحتانی

Function: Main extensor of the thigh and assists with lateral rotation of the thigh, Thigh abduction (superior part), Thigh adduction (inferior part)

عملکرد: اکستنسور اصلی ران و کمک کردن به چرخش به خارج ران، دور کردن ران (بخش فوقانی) ، نزدیک کردن ران (بخش تحتانی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *