عضله سرینی متوسط
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
عضله کشنده فاسیالاتا
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

عضله سرینی کوچک


Gluteus minimus muscle :

:عضله سرینی کوچک

Origin: Gluteal surface of ilium (the anterior and inferior gluteal lines)

مبدا:سطح گلوتئال ایلیوم (بین خطوط گلوتئال قدامی و تحتانی)

Insertion: Anterior side of the greater trochanter

انتها: بخش قدامی تروکانتر بزرگ

Innervation: Superior gluteal nerve

عصب دهی: عصب گلوتئال فوقانی

Function: Abducts and medially rotates of hip and thigh. During locomotion, it secures the pelvis, preventing pelvic drop of the opposite limb

عملکرد: ابدوکسیون و چرخش به داخل لگن و ران. حفاظت از لگن و جلوگیری از افتادن لگن در حین راه رفتن به سمت مقابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *