عضله سرینی کوچک
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
عضله هرمی
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

عضله کشنده فاسیالاتا


Tensor fascia lata muscle :

:عضله کشنده فاسیالاتا

Origin: Anterior superior iliac spine

مبدا: خار خاصره قدامی فوقانی

Insertion: Iliotibial tract

انتها: نوار ایلیوتیبیال

Innervation: Superior gluteal nerve

عصب دهی: عصب گلوتئال فوقانی

Function: Assists the gluteus medius and minimus in abduction and medial rotation of the lower limb

عملکرد: عضلات سرینی متوسط و کوچک را در ابدوکسیون و چرخش به داخل اندام تحتانی کمک می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *