عضله کشنده فاسیالاتا
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
عضله دوقلو فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

عضله هرمی


Piriformis muscle :

: عضله هرمی

Origin: Anterior surface of the sacrum

مبدا: سطح قدامی ساکروم

Insertion: Greater trochanter of the femur

انتها: تروکانتر بزرگ استخوان ران

Innervation: Nerve to piriformis

عصب دهی: عصب عضله هرمی

Function: Lateral rotation and abduction of femur at the hip joint

عملکرد: چرخش به خارج و دور کردن استخوان ران در مفصل هیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *