تکمه اسکالن
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
ناودان ورید ساب کلاوین
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ناودان شریان ساب کلاوین


Groove for subclavian artery :
A groove immediately posterior to the scalene tubercle on the upper surface of the first rib across which the subclavian artery passes

:ناودان شریان ساب کلاوین
ناودانی روی سطح فوقانی اولین دنده، در خلف تکمه اسکالن است که شریان ساب کلاوین از آن عبور می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *