ناودان سینوس پتروزال تحتانی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
کلیووس
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

ناودان برای سینوس عرضی

ناودان برای سینوس عرضی


Groove for transverse sinus:
The groove on the inner surface of the occipital bone marking the course of the transverse sinus; the tentorium is attached to its margins

ناودان برای سینوس عرضی:

ناودان بر سطح داخلی استخوان پس سری که مسیر سینوس عرضی را نشان می دهد. تنتوریوم به لبه های آن متصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *