شیار خلفی خارجی مخچه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
مخچه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شیار افقی مخچه


Horizontal fissure of cerebellum:
A deep cleft encircling the cerebellum which passes horizontally around the free margin of the hemisphere to the middle line behind, and divides the cerebellum into an upper and a lower portion

:شیار افقی مخچه
شکافی عمیق که مخچه را دور میزند و به صورت افقی دور لبه آزاد نیمکره به سمت خط میانی خلفی حرکت می کند و مخچه را به دو بخش فوقانی و تحتانی تقسیم می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *