لوب فلوکولوندولار
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شیار افقی مخچه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شیار خلفی خارجی مخچه


Posterolateral fissure of cerebellum:
The earliest fissure to appear in the development of the cerebellum and separates the flocculus and nodulus from the uvula and tonsil of cerebellum

:شیار خلفی خارجی مخچه
نخستین اولین شیار تشکیل شده درحین تکامل مخچه است و ندول و فلوکول را از اوولا و لوزه مخچه جدا می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *