عضله پسواس ماژور
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله خیاطه
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله ایلیاکوسIliacus muscle :

: عضله ایلیاکوس

Origin: Iliac fossa of the pelvis

مبدا: حفره ایلیاک لگن

Insertion: Lesser trochanter of the femur

انتها: تروکانتر کوچک استخوان ران

Innervation: Femoral nerve

عصب دهی: عصب رانی

Function: Flexes and lateral rotation of the lower limb at the hip joint

عملکرد: خم کردن و چرخش خارجی استخوان ران در مفصل هیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *