عضله شانه ای
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله ایلیاکوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پسواس ماژور


Psoas major muscle :

:عضله پسواس ماژور

Origin: Bodies of the vertebrae T12-L4, transverse process L1-L5, intervertebral discs T12-L4

T12تا L4 دیسک های بین مهره ای L1 تا L5 زوائد عرضی مهره ها T12 تا L4 مبدا: جسم مهره های

Insertion: Lesser trochanter of the femur

انتها: تروکانتر کوچک استخوان ران

Innervation: Anterior rami of L1, L2, L3

L1، L2 و L3 عصب دهی: ریشه های قدامی

Function: Flexes and lateral rotation of the lower limb at the hip joint

عملکرد: خم کردن و چرخش خارجی اندام تحتانی در مفصل هیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *