عضله ایلیاکوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله مستقیم رانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خیاطه




Sartorius muscle :

:عضله خیاطه

Origin: Anterior superior iliac spine

مبدا: خار خاصره قدامی فوقانی

Insertion: Medial surface of the tibia at the bottom of tibial tuberosity

انتها: سطح داخلی استخوان تیبیا در پایین برجستگی تیبیال

Innervation: Femoral nerve

عصب دهی: عصب رانی

Function: Flexion, abduction, and lateral rotation of the hip, flexion of the knee

عملکرد: خم کردن، دور کردن و چرخش خارجی ران در مفصل هیپ ، خم کردن در مفصل زانو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *