غشای ابتوراتور
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
رباط ایسکیوفمورال
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

رباط ایلیوفمورال


Iliofemoral ligament :
Is very strong and shaped like an inverted Y. Its apex is attached between the anterior inferior iliac spine and acetabulum rim, its base to the intertrochanteric line

:رباط ایلیوفمورال
رباط بسیار قوی شبیه حرف وای معکوس است. راس آن بین خار خاصره قدامی تحتانی و دهانه استابولوم و قاعده آن به خط اینترتروکانتریک متصل است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *