رباط ایلیوفمورال
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
غشاء بین استخوانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

رباط ایسکیوفمورال


Ischiofemoral ligament:
Consists of a triangular band of strong fibers on the posterior side of the hip joint. Its fibers span from the ischium at a point below and behind the acetabulum to blend with the circular fibers at the posterior end of the joint capsule and attach at the intertrochanteric line of the femur

:رباط ایسکیوفمورال
از دستجات مثلثی شکل محکمی در قسمت خلفی مفصل هیپ تشکیل شده است. این الیاف از ایسکیوم در پایین و عقب استابولوم شروع شده و با الیاف حلقوی که از بخش خلفی کپسول مفصلی مبدا می گیرند مخلوط می شوند و به خط اینترتروکانتریک فمور متصل می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *