مفاصل اینترفالانژیال
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
اکستنسور رتیناکولوم فوقانی پا
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

نوارایلیوتیبیال


Iliotibial tract :
Is a longitudinal fibrous reinforcement of the fascia lata. It originates at the anterolateral iliac tubercle portion of the external lip of the iliac crest and inserts at the lateral condyle of the tibia

:نوارایلیوتیبیال
یک تقویت کننده فیبروزی طولی از فاسیالاتا است. این نوار قسمت قدامی خارجی تکمه ایلیاک لبه خارجی ستیغ ایلیاک تا کوندیل خارجی تیبیا کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *