نوارایلیوتیبیال
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
اکستنسوررتیناکولوم تحتانی پا
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

اکستنسور رتیناکولوم فوقانی پا


Superior extensor retinaculum of the foot:
Is the upper part of the extensor retinaculum of foot which extends horizontally to the fibula and in the middle of the tibia

:اکستنسور رتیناکولوم فوقانی پا
قسمت فوقانی اکستنسور رتیناکولوم پا است که به صورت عرضی از فیبولا تا قسمت میانی تیبیا کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *