عضله تنگ کننده فوقانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
عضله تنگ کننده میانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله تنگ کننده تحتانی
Inferior constrictor muscle :

:عضله تنگ کننده تحتانی

Origin: Cricoid and thyroid cartilage

مبدا: غضروف تیروئید و کریکوئید

Insertion: Pharyngeal raphe

انتها: رافه ی حلقی

Innervation: Pharyngeal plexus

عصب دهی: شبکه ی حلقی

Functions: Swallowing

عملکرد: بلعیدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *