عضله تنگ کننده تحتانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
عضله استیلوفارنژیوس
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله تنگ کننده میانی
Middle constrictor muscle :

:عضله تنگ کننده میانی

Origin: Greater cornu of the hyoid bone, lesser cornu and stylohyoid ligament

مبدا: شاخهای بزرگ و کوچک استخوان هیوئید و رباط استیلوهیوئید

Insertion: Pharyngeal raphe

انتها: رافه حلقی

Innervation: Pharyngeal plexus

عصب دهی: شبکه حلقی

Function: Swallowing

عملکرد: بلعیدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *