بن بست حلقی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
عضله تنگ کننده تحتانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله تنگ کننده فوقانی

Superior constrictor muscle :

:عضله تنگ کننده فوقانی

Origin: Pterygoid hamulus, pterygomandibular raphe and mandible

مبدا: هامولوس پتریگوئید، رافه ی پتریگومندیبولار و فک پایین

Insertion: Pharyngeal raphe

انتها: رافه ی حلقی

Innervation: External laryngeal branch of the vagus nerve

عصب دهی: شاخه ی حنجره ای خارجی عصب واگ

Function: Constriction of the pharynx, facilitating swallowing

عملکرد: تنگ کردن حلق، تسهیل عمل بلع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *