برآمدگی بالابرنده
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
عضله تنگ کننده فوقانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

بن بست حلقی


Pharyngeal recess :
A slit like depression in the lateral pharyngeal wall extending posterior to the opening of the pharyngotympanic (auditory) tube

:بن بست حلقی
یک فرورفتگی شکاف مانند در جداره های طرفی حلق که در پشت سوراخ شیپور استاش قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *