برآمدگی لوله ای
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
بن بست حلقی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

برآمدگی بالابرنده


Torus levatorius :
The bulge in the lateral wall of the nasopharynx, below the opening of the auditory tube, produced by the levator veli palatini muscle

:برآمدگی بالابرنده
یک برجستگی در جدار طرفی حلق بینی در پایین سوراخ شیپور استاش که توسط عضله ی بالابرنده ی کام نرم ایجاد می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *