عضله مستقیم فوقانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عضله مایل فوقانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله مستقیم تحتانی


Inferior rectus muscle :

:عضله مستقیم تحتانی

Origin: The common tendinous ring, below the optic canal

مبدا: حلقه ی تاندونی مشترک، در پایین کانال اپتیک

Insertion: The sclera below the cornea

انتها: صلبیه در پایین قرنیه

Innervation: Oculomotor nerve

عصب دهی: عصب اکولوموتور

Function: Moves the eyeball downward and also inward towards the nose and rotates the top of the eye away from the nose

عملکرد: حرکت کره چشم به پایین و داخل و چرخش کره چشم به خارج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *