بن بست پیریفرم
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
خط مایل
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

اینفراگلوت


Infra glott :
Is the lower portion of the larynx, extending from just beneath the vocal cords down to the top of the trachea

:اینفراگلوت
قسمت تحتانی حنجره که از پایین طناب های صوتی (حقیقی) تا بالای نای ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *