عصب اتموئیدال خلفی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عصب نازوسیلیاری
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عصب اینفراتروکلئار


Infratrochlear nerve :
A branch of the nasociliary nerve that innervates the skin of the upper eyelids and bridge of the nose, the conjunctiva, lacrimal sac and caruncle

:عصب اینفراتروکلئار
شاخه ای از عصب نازوسیلیاری که پوست پلک فوقانی، پوست پل بینی، ملتحمه، کیسه اشکی و کارونکل اشکی را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *