عصب سوپراتروکلئار
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عصب اینفراتروکلئار
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عصب اتموئیدال خلفی


Posterior ethmoidal nerve : A branch of the nasociliary nerve that innervates the sphenoid sinus and posterior ethmoidal air cells.

شاخه ای از عصب نازوسیلیاری که سینوس اسفنوئید و سلولهای هوایی اتموئیدال خلفی را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *