کلیووس
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
برآمدگی پس سری داخلی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

ستیغ پس سری داخلی

ستیغ پس سری داخلی


Internal occipital crest:
A median ridge situated on the inner surface of the occipital bone that bifurcates near the foramen magnum to give attachment to the falx cerebelli

ستیغ پس سری داخلی:

یک برآمدگی میانی قرار گرفته بر سطح داخلی استخوان پس سری که در نزدیکی سوراخ مگنوم دو شاخه می شود تا محل اتصال برای داس مخچه باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *