فورنیکس
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
توبر سینروم
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

تیغه انتهایی


Lamina terminalis :

Is a thin sheet of gray matter and pia mater that attaches to the upper surface of the chiasm and stretches upward to fill the interval between the optic chiasm and the rostrum of the corpus callosum

: تیغه انتهایی

تیغه نازکی از ماده خاکستری و نرم شامه است که به سطح فوقانی کیاسما متصل بوده و به سمت بالا کشیده شده و فاصله بین کیاسما و روستروم کورپوس کالوزوم را پر می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *