حلق بینی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
لوزه حلقی (آدنوئید)
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

حلق حنجرهLaryngopharynx :
The part of the pharynx lying below the aperture of the larynx and behind the larynx; it extends from the vestibule of the larynx to the esophagus at the level of the inferior border of the cricoid cartilage

:حلق حنجره
قسمتی از حلق که در پایین دهانه ی حنجره و پشت حنجره قرار دارد. این قسمت ازطریق وستیبول حنجره در کنار تحتانی غضروف کریکوئید با مری ممتد می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *