عضله تیروآریتنوئید فوقانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عضله آریتنوئید مایل
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله کریکوآریتنوئید خارجیLateral cricoarytenoid muscle :

:عضله کریکوآریتنوئید خارجی

Origin: Upper anterior aspect of the arch of the cricoid cartilage

مبدا: قسمت قدامی فوقانی قوس غضروف کریکوئید

Insertion: Anterior surface of the muscular process of the arytenoid cartilage

انتها: بخش قدامی زائده ی عضلانی غضروف آریتنوئید

Innervation: Recurrent laryngeal nerve

عصب دهی: عصب راجعه ی حنجره

Function: Rotate the arytenoid cartilages medial to close the glottis

عملکرد: چرخاندن غضروف های آریتنوئید به سمت داخل به منظور بستن گلوت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *