عضله کریکوآریتنوئید خارجی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عضله آریتنوئید عرضی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله آریتنوئید مایل


Oblique arytenoid muscle :

:عضله آریتنوئید مایل

Origin: Muscular process of one arytenoid cartilage

مبدا: زائده ی عضلانی غضروف آریتنوئید یک سمت

Insertion: Summit of arytenoid cartilage of opposite side

انتها: راس غضروف آریتنوئید سمت

Innervation: Recurrent laryngeal nerve

عصب دهی: عصب راجعه ی حنجره

Function: Adduct the arytenoid cartilages towards each other and so close the inlet to the larynx

عملکرد: نزدیک کردن غضروفهای آریتنوئید به هم و در نتیجه بستن دهانه حنجره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *