عضله تیروآریتنوئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عضله کریکوآریتنوئید خارجی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله تیروآریتنوئید فوقانی


Superior thyroarytenoid muscle :

:عضله تیروئیدآریتنوئید فوقانی

Origin: Upper limit of thyroid notch

مبدا: حد فوقانی بریدگی تیروئید

Insertion: Muscular process of arytenoids

انتها: زائده ی عضلانی آریتنوئید ها

Innervation: Recurrent laryngeal nerve

عصب دهی: عصب راجعه ی حنجره

Function: Relaxes vocal folds to decrease pitch during speech

عملکرد: با شل کردن چین های صوتی باعث بم شدن صدا می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *