غضروف شاخی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عضله تیروآریتنوئید فوقانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله تیروآریتنوئید


Thyroarytenoid muscle :

:عضله تیروآریتنوئید

Origin: The inner surface of the thyroid cartilage

مبدا: سطح داخلی غضروف تیروئید

Insertion: Muscular process and the outer surface of the arytenoids cartilage

انتها: زائده ی عضلانی و سطح خارجی غضروف آریتنوئید

Innervation: Recurrent laryngeal nerve

عصب دهی: عصب راجعه ی حنجره

Function: Shortens the vocal cords

عملکرد: کوتاه کردن طناب های صوتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *