شریان پلانتار داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان پشت پایی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان پلانتار خارجی


Lateral plantar artery (external plantar artery):
Is one of the terminal branches of the posterior tibial artery. It is much larger than the medialplantar artery, passes obliquely lateralward and forward to the base of the fifth metatarsal bone

:شریان پلانتار خارجی
یکی از شاخه های انتهایی شریان تیبیال خلفی است. این شریان از شریان پلانتار داخلی بسیار بزرگتر است، به صورت مورب به خارج و جلو حرکت کرده تا به قاعده پنجمین استخوان متاتارسال برسد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *