شریان تیبیال قدامی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان پلانتار خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان پلانتار داخلی


Medial plantar artery (internal plantar artery):
Is one of the terminal branches of the posterior tibial artery. It is much smaller than the lateral plantar artery, passes forward along the medial side of the foot

:شریان پلانتار داخلی
یکی از شاخه های انتهایی شریان تیبیال خلفی است. از شریان پلانتار خارجی خیلی کوچکتر است. این شریان در امتداد کنار داخلی پا حرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *