عضله مایل تحتانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عصب سوپرااربیتال
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله مستقیم خارجی


Lateral rectus muscle :

:عضله مستقیم خارجی

Origin: The lateral part of the common tendinous ring

مبدا: قسمت خارجی حلقه ی تاندونی مشترک

Insertion: The lateral surface of the sclera

انتها: سطح خارجی صلبیه

Innervation: Abducens nerve

عصب دهی: عصب ابدوسنس

Function: Turn the eyeball laterally

عملکرد: چرخش کره ی چشم به خارج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *