عضله مستقیم خارجی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عصب سوپراتروکلئار
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عصب سوپرااربیتال


Supraorbital nerve :
The lateral and larger of the two branches of the frontal nerve. It innervates the upper eyelid and the skin of the forehead and scalp

:عصب سوپرااربیتال
شاخه ی خارجی و بزرگتر عصب فرونتال است که پلک فوقانی، پوست پیشانی و اسکالپ راعصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *