ستیغ ساکرال بینابینی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
کانال ساکرال
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ستیغ ساکرال خارجی


Lateral sacral crest :
Is formed by the totally fused transverse processes of sacral vertebrae

:ستیغ ساکرال خارجی
در اثر اتصال زوائد عرضی همه مهره های ساکرال ایجاد شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *