رباط ساکروتوبروس
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
غشای ابتوراتور
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

سوراخ سیاتیک کوچک


Lesser sciatic foramen:
Is an opening (foramen) between the pelvis and the back of the thigh. It is formed by the sacrotuberous and sacrospinous ligaments

:سوراخ سیاتیک کوچک
یک دهانه (سوراخ) بین لگن و پشت ران است. این سوراخ توسط رباط های ساکروتوبروس و ساکرواسپاینوس تشکیل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *