سوراخ سیاتیک بزرگ
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
سوراخ سیاتیک کوچک
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

رباط ساکروتوبروسSacrotuberous ligament:
Is slender, fan-shaped ligament of the posterior (back) pelvis located on either side of the body. It runs from the sacrum (the lower transverse sacral tubercles, the inferior margins sacrum and the upper coccyx) to the tuberosity of the ischium

:رباط ساکروتوبروس
رباط باریک و بادبزن شکل خلف لگن است که در هر دو طرف بدن قرار دارد. این رباط از ساکروم (تکمه های عرضی تحتانی ساکروم، لبه تحتانی ساکروم و فوقانی دنبالچه) تا برجستگی ایسکیال کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *