عضله اسپلنیوس کپیتیس
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله پایین آورنده ابرو
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله بالابرنده کتف


Levator scapulae muscle :

:عضله بالابرنده کتف

Origin: Posterior tubercles of transverse processes of C1 – C4 vertebrae

مبدا: تکمه خلفی زوائد عرضی مهره های اول تا چهارم گردنی

Insertion: Superior part of medial border of scapula

انتها: بخش فوقانی کنار داخلی کتف

Innervation: Dorsal scapular nerve (C4-C5)

عصب دهی: عصب کتفی خلفی

Functions: Elevates scapula and tilts its glenoid cavity inferiorly by rotating scapula

عملکرد: کتف را بالا می برد و حفره گلنوئید را با چرخاندن کتف به سمت پایین، کج می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *