عضله استیلوهیوئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
عضله کشنده کام نرم
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله بالابرنده کام نرم


Levator veli palatini muscle :

:عضله بالابرنده کام نرم

Origin: Inferior surface of petrous temporal bone and medial rim of the auditory tube

مبدا: سطح تحتانی پتروس استخوان تمپورال و بخش داخلی شیپور استاش

Insertion: Palatine aponeurosis

انتها: آپونوروز کام

Innervation: Pharyngeal plexus

عصب دهی: شبکه ی حلقی

Function: Elevates and laterally deviates the soft palate. It also aids the tensor veli palatini in opening the auditory tube on swallowing to allow pressure equalization of pressure between the middle ear and pharynx

عملکرد: کام نرم را به بالا و خارج می کشاند. به عضله ی کشنده ی کام نرم در باز کردن سوراخ شیپور استاش هنگام بلعیدن کمک می کند و از این طریق به یکسان کردن فشار بین گوش میانی و حلق کمک می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *