عصب رادیال
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عصب سینه ای خارجی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب سینه ای دراز


Long thoracic nerve:
It arises from the proximal C5, C6, and C7 spinal nerves, that innervates the serratus anterior muscle.

:عصب سینه ای دراز
از اعصاب پنجم، ششم و هفتم گردنی مبدا می گیرد و به عضله ی دندانه ای قدامی عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *