شریان پوپلیته آل
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان زانویی فوقانی خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان زانویی فوقانی داخلیMedial superior genicular artery:
A branch of the popliteal artery, runs in front of the Semimembranosus and Semitendinosus muscle, above the medial head of the Gastrocnemius, and passes beneath the tendon of the Adductor magnus

:شریان زانویی فوقانی داخلی
شاخه ای از شریان پوپلیته آل است که در جلوی عضله نیمه غشایی و نیمه تاندونی، بالاتر از سر داخلی گاستروکنمیوس و زیر تاندون ادکتور ماگنوس عبور می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *