ستیغ ساکرال عرضی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
ستیغ ساکرال بینابینی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ستیغ ساکرال میانی


Median sacral crest :
Is formed by the totally fused spinous processes of sacral vertebrae

:ستیغ ساکرال میانی
در اثر اتصال زوائد خاری همه مهره های ساکرال ایجاد شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *