مفاصل تارسومتاتارسال
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
مفاصل اینترفالانژیال
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

مفاصل متاتارسوفالنژیال


Metatarsophalangeal joints:
Are the joints between the metatarsal bones of the foot and the proximal phalanges of the toes

:مفاصل متاتارسوفالنژیال
مفاصل بین استخوان های متاتارسال پا و بند های پروگزیمال انگشتان پا هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *