ستیغ ثنایایی
۱۳۹۸/۰۱/۲۰
شاخک فوقانی بینی
۱۳۹۸/۰۱/۲۰

شاخک میانی بینی
Middle nasal concha :
Consists of the medial surface of the labyrinth of ethmoid which is a thin lamella and descends from the under surface of the cribriform plate, and ends in a free, convoluted margin

:شاخک میانی بینی
 سطح داخلی لابیرنت اتموئید ایجاد شده است که تیغه ای نازک است و از سطح زیرین صفحه غربالی به پایین آمده و انتهاهای آن آزاد بوده و لبه پیچ خورده دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *