عضله استایلوهایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله جنیوهایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله مایلوهایوئید
Mylohyoid muscle :

:عضله مایلوهایوئید

Origin: Mylohyoid line of mandible bone

مبدا: خط مایلوهایوئید استخوان فک تحتانی

Insertion: Body of hyoid bone and median ridge

انتها: تنه و ستیغ میانی استخوان هایوئید

Innervation: Mylohyoid nerve (mandibular division of the trigeminal nerve)

عصب دهی: عصب مایلوهیوئید (بخش مندیبولار عصب تریژمینال)

Functions: Raises oral cavity floor, elevates hyoid, elevates tongue and Depresses mandible

عملکرد ها: بالا بردن کف حفره دهان، بالا بردن هایوئید، بالا بردن زبان و پایین آوردن فک تحتانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *