عضله دوقلو فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله دوقلو تحتانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله ابتوراتور داخلی


Obturator internus muscle :

:عضله ابتوراتور داخلی

Origin: Ischiopubic ramus, obturator membrane and the bone around it

مبدا: شاخ ایسکیوپوبیک، غشای ابتراتور و استخوان اطراف آن

Insertion: Greater trochanter of the femur

انتها: تروکانتر بزرگ استخوان ران

Innervation: Nerve to obturator internus

عصب دهی:عصب عضله ابتوراتور داخلی

Function: Lateral rotation and abduction of femur at the hip joint

عملکرد: چرخش به خارج و ابدوکسیون استخوان ران در مفصل هیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *